नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय नगरपरिषद प्रशासन संचलनालयातील अधिकारी /कर्मचारी यांचे दूरध्वनी क्रमांक
कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक-२४९२७६३१/२४९३०८
अ. क्र. अधिकारी /कर्मचारी यांचे नाव पदनाम २४९२७६३१/२४९३०८८५
विस्तारित क्रमांक
1 श्री. विरेंद्र सिंग (भा. प्र. से.) मा. आयुक्त तथा संचालक २०१
2 श्री. मनोहर हिरे सह संचालक २०३
3 श्री गजानन जगाते राज्य अभियान व्यवस्थापक- निवारा आणि सामाजिक संरचना ८१६९५४७०७२
4 श्री प्रसाद राजेभोसले राज्य अभियान व्यवस्थापक – सामाजिक अभिसरण आणि संस्थांत्मक ९८५०९८२४२५
5 श्री रवी सावंत राज्य व्यवस्थापक – माहिती सनियंत्रन व मूल्यमापन ९९२२६६०३०६